HOT

Mẫu đơn xin mở thêm học phần

By Thiên Minh | 23/02/2019

Mẫu đơn xin mở thêm học phần sẽ giúp bạn được học thêm số học phần trong một học kỳ của mình cũng như của nhiều bạn khác trong lớp, vậy thông tin cần ghi trong đơn xin mở thêm tín chỉ như thế nào?

Trong mẫu đơn xin mở thêm học phần của mình, ngoài thông tin học tên, mã số sinh viên thì thông tin học phần, số tín chỉ cần mở thêm là rất quan trọng, bạn có thể lập riêng mẫu đơn cho mình hoặc có thể gộp nhiều bạn sinh viên có cùng ý kiến với bạn.

mau don xin mo them hoc phan

Mẫu đơn xin mở thêm học phần cho Sinh viên

Mẫu đơn xin mở thêm học phần

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh Phúc

-----------------

ĐƠN XIN MỞ THÊM HỌC PHẦN

Kính gửi: ...............................

Tôi tên: ..................................... Mã số sinh viên: ......................................

Là sinh viên lớp: .................. khóa .............................................................

Hệ đào tạo: Dài hạn tập trung (chính quy) tại Trường ...............................

Thay mặt nhóm sinh viên có tên dưới đây, kính đề nghị Phòng Đào tạo, Ban chủ nhiệm Khoa, Ban chủ nhiệm Bộ môn xem xét mở thêm học phần:…………………………………………………… MSHP: ………… Tín chỉ: ........... vào học kỳ…….... năm học 20….. - 20……..

Danh sách sinh viên đăng ký học như sau:

TTMssvHọ và tên SVChữ ký SV
1


2


3


4


5


........, ngày...tháng...năm...

Duyệt của Khoa                          Duyệt của Bộ môn                      Đại diện nhóm SV

Trên đây là mẫu ơn xin mở thêm học phần cho Sinh viên, nếu có gì thắc mắc,hãy comment dưới bài viết nha.Các bạn sinh viên hãy tham khảo thêm đơn xin xét học phần tương đương nếu như có nguyện vọng với trưởng bộ môn học của mình.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau don xin mo them hoc phan

  • đơn xin mở thêm tín chỉ

  • đơn xin mở thêm học phần