HOT

Mẫu sổ S03 DNSN

By Thiên Minh | 14/05/2019

Bộ tài chính mới đây đã ban hành thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán trong doanh nghiệp siêu nhỏ, vậy mẫu sổ S03 DNSN, sổ tài sản cố định được quy định như thế nào và có tác dụng gì trong việc hạch toán kế toán của doanh nghiệp các bạn có thể tham khảo mẫu sổ được giaitoan8.com chia sẻ dưới đây.

Giaitoan8.com chia sẻ mẫu sổ S03 DNSN, Sổ tài sản cố định theo thông tư 132 được Bộ Tài Chính ban hành ngày 28/12/2018

mau so s03 dnsn

Mẫu sổ S03 DNSN, Sổ tài sản cố định theo thông tư 132

Sổ tài sản cố định

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S03-DNSN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Năm: ……

Loại tài sản: ……

Số TT

Ghi tăng TSCĐ

Khấu hao TSCĐ

Ghi giảm TSCĐ

Chứng từ

Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ

Nước sản xuất

Tháng, năm đưa vào sử dụng

Số hiệu TSCĐ

Nguyên giá TSCĐ

Khấu hao

Khấu hao đã tính đến khi ghi giảm TSCĐ

Chứng từ

Lý do giảm TSCĐ

Số hiệu

Ngày, tháng

Tỷ lệ (%) khấu hao

Mức khấu hao

Số hiệu

Ngày, tháng, năm

A

B

C

D

E

G

H

1

2

3

4

I

K

L

Cộng

x

x

x

X

x

x

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

….….., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trên đây là mẫu sổ tài sản cố định theo thông tư 132 với ký hiệu S03 DNSN của Bộ Tài Chính, bên cạnh đó, các bạn xem thêm mẫu S02 DNSN hay sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nha.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau so s03 dnsn

  • Mẫu sổ S03 DNSN

  • Mẫu S03 DNSN

  • Sổ tài sản cố định theo thông tư 132