HOT

Mẫu sổ S04 DNSN

By Thiên Minh | 14/05/2019

Trong hệ thống sổ sách kế toán được quy định đối với doanh nghiệp siêu nhỏ được ban hành tại thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ tài chính thì mẫu sổ S04 DNSN Chi tiết thanh toán với người mua, người bán là mẫu sổ hữu ích và thiết thực giúp kế toán có thể dễ dàng hơn trong việc theo dõi các khoản thanh toán với người mua và người bán. Dưới đây là mẫu sổ được chúng tôi biên soạn, các bạn có thể tham khảo và áp dụng trong việc quản lý công nợ của doanh nghiệp mình nhé.

Giaitoan8.com chia sẻ mẫu sổ S04 DNSN, chi tiết thanh toán với người mua, người bán của Bộ Tài chính vào ngày 28/12/2018 

mau so s04 dnsn

Mẫu sổ S04 DNSN, Chi tiết thanh toán với người mua, người bán

Sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S04-DNSN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN

(Dùng cho TK 1311, 3318)

Tài khoản:........................

Đối tượng:........................

Ngày, tháng

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Thời hạn được chiết khấu

Số phát sinh

Số dư

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

Nợ

A

B

C

D

1

2

3

4

5

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

..........

- Cộng số phát sinh trong kỳ

x

x

x

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

….….., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trên đây Mẫu chi tiết thanh toán với người mua, người bán với ký hiệu sổ S04 DNSN mới nhất theo thông tư 132, bên cạnh đó, các bạn xem thêm Mẫu sổ S03 DNSN, tài sản cố định ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau so s04 dnsn

  • Mẫu sổ S04 DNSN

  • mẫu Chi tiết thanh toán với người mua người bán