HOT

Mẫu sổ S06a DNSN

By Thiên Minh | 14/05/2019

Mẫu sổ S06a DNSN, sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là mẫu sổ áp dụng cho doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, mẫu sổ này được lập ra giúp kế toán trong việc ghi chép và theo dõi chi tiết về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, dưới đây là mẫu sổ được chúng tôi sưu tầm tại thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ tài chính mời bạn đọc tham khảo.

Giaitoan8.com chia sẻ mẫu sổ S06a DNSN, sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo thông tư 132 được bộ Tài Chính ban hành vào ngày 28/12/2018

mau so s06a dnsn

Mẫu sổ S06a DNSN, sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Mẫu sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S06a-DNSN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

(Áp dụng cho doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

Tên sản phẩm (hàng hoá, dịch vụ):.........................

Năm:..........................

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Doanh thu

Các khoản tính trừ

Số hiệu

Ngày, tháng

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Thuế

Các khoản giảm trừ doanh thu

A

B

C

D

1

2

3

4

5

Cộng số phát sinh

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ..

….….., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trên đây là mẫu sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ký hiệu S06a DNSN mà giaitoan8.com muốn gửi tới các bạn, bên cạnh đó, các bạn xem thêm mẫu sổ S05 DNSN, Sổ chi tiết thanh toán các khoản phải trả ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau so s06a dnsn

  • Mẫu sổ S06a DNSN

  • mẫu sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ