HOT

Mẫu sổ S10 DNSN

By Thiên Minh | 14/05/2019

Mẫu sổ S10 DNSN, Sổ tiền gửi ngân hàng là một trong những mẫu sổ sách kế toán thông dụng được sử dụng trong doanh nghiệp siêu nhỏ, biểu mẫu này được lập ra đề ghi chép và theo dõi số tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp, giaitoan8.com chia sẻ một số mẫu sổ nhằm giúp các bạn tham khảo và áp dụng vào hệ thống sổ sách của doanh nghiệp mình.

Mời các bạn theo dõi mẫu sổ S10 DNSN, sổ tiền gửi ngân hàng theo thông tư 132 của Bộ Tài Chính đưới đây.

mau so s10 dnsn

Mẫu sổ S10 DNSN, sổ tiền gửi ngân hàng theo thông tư 132

Sổ tiền gửi ngân hàng

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S10-DNSN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Nơi mở tài khoản giao dịch: ................

Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: ..............

Ngày, tháng

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Số tiền

Ghi

chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Thu

(gửi vào)

Chi

(rút ra)

Còn lại

A

B

C

D

1

2

3

F

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

Cộng số phát sinh trong kỳ

x

x

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

….….., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trên đây mẫu sổ tiền gửi ngân hàng theo thông tư 132 ký hiệu S10-DNSN, ngoài ra, các bạn xem thêm Mẫu S09 DNSN - Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng đầu ra.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau so s10 dnsn

  • Mẫu sổ S10 DNSN

  • sổ tiền gửi ngân hàng theo thông tư 132