HOT

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Toán 6 sách mới file word, có đáp án

By Thiên Minh | 08/06/2024

Thầy Cô giáo chủ nhiệm môn Toán lớp 6 có thể tham khảo và tải về Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Toán 6 sách mới file word được Giaitoan8.com giới thiệu trong bài viết này ạ.


Ghi chú: Tải "Tài liệu, Lời giải" có phí, bạn liên hệ qua Zalo: 0363072023 hoặc Facebook TẠI ĐÂY.

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Toán 6 sách mới file word được phân loại theo từng chủ đề, dựa vào các bài học trong các bộ sách Kết nối tri thức, Cánh diều và Chân trời sáng tạo. Mỗi chủ đề đều có phần Câu hỏi trắc nghiệm, Tự luận và đáp án lời giải chi tiết.

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Toán 6 sách mới file word
Ngân hàng câu hỏi Toán 6 trắc nghiệm và tự luận

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Toán 6

(Tải full tài liệu file word với 250K (Gốc 300K), nhắn tin tới Zalo 0363072023)


(Đây là bản xem trước, không đầy đủ)

Toàn bộ file ngân hàng câu hỏi Toán 6 mới trong tài liệu

NHCH TOAN6 1: NHAN BIET DUOC TAP HOP SO TU NHIEN

NHCH TOAN6 2: BIEU DIEN DUOC SO TU NHIEN TRONG HE THAP PHAN

NHCH TOAN6 3: SO TU NHIEN DUOC BIEU DIEN GHI SO LAMA

NHCH TOAN6 4: SU DUNG DUOC THUAT NGU TAP HOP, PHAN TU THUOC (KHONG THUOC) MOT TAP HOP_ SU DUNG DUOC CACH CHO TAP HOP

NHCH TOAN6 5: NHAN BIET THU TU THUC HIEN CAC PHEP TINH

NHCH TOAN6 6: THUC HIEN PHEP TINH CONG TRU NHAN CHIA TRONG TAP HOP SO TU NHIEN

NHCH TOAN6 7: VAN DUNG DUOC CAC TINH CHAT

NHCH TOAN6 8: THUC HIEN PHEP TINH VOI SO MU TU NHIEN

NHCH TOAN6 9: VAN DUNG DUOC CAC TINH CHAT CUA PHEP TINH (KE CA PHEP TINH LUY THUA VOI SO MU TU NHIEN DE TINH NHAM TINH NHANH MOT CACH HOP LI)

NHCH TOAN6 10: GIAI QUYET VAN DE THUC TIEN GAN VOI THUC HIEN PHEP TINH

NHCH TOAN6 11: GIAI QUYET CAC VAN DE THUC TIEN GAN VOI THUC TIEN CAC PHEP TOAN

NHCH TOAN6 12: NHẬN BIẾT QUAN HỆ CHIA HẾT, KHÁI NIỆM ƯỚC VÀ BỘI

NHCH TOAN6 13: SO NGUYEN TO HOP SO

NHCH TOAN6 14: NHAN BIET ĐUOC PHE PCHIA CO DU,ĐINH LY VE PHEP CHIA CO DU PB1 16.10

NHCH TOAN6 15: NHAN BIET PHAN SO TOI GIAN 16.10

NHCH TOAN6 16: DAU HIEU CHIA HET CHO 2 3 5 9

NHCH TOAN6 17: THUC HIEN DUOC VIEC PHAN TICH MOT TU NHIEN SO LON HON 1 THANH TICH CUA CAC THUA SO NGUYEN TO

NHCH TOAN6 18: XAC DINH DUOC UC- UCLN-BC-BCNN

NHCH TOAN6 19: VAN DUNG KIEN THUC SO HOC VAO GIAI QUYET NHUNG VAN DE THUC TIEN

NHCH TOAN6 20: VAN DUNG KIEN THUC SO HOC VAO GIAI QUYET VAN DE THUC TIEN VAN DUNG CAO 11-10

NHCH TOAN6 21: NHAN BIET DUOC SO NGUYEN AM, TAP HOP CAC SO NGUYEN AM

NHCH TOAN6 22: NHAN BIET DUOC SO DOI CUA MỌT SO NGUYEN.

NHCH TOAN6 23: NHAN BIET DUOC THU TU TRONG TAP HOP SO NGUYEN. NHAN BIET

NHCH TOAN6 24: NHAN BIET DUOC Y NGHIA CUA MOT SO NGUYEN AM TRONG MOT SO BAI

NHCH TOAN6 25: BIEU DIEN DUOC SO NGUYEN TREN TRUC SO

NHCH TOAN6 26: SO SANH DUOC HAI SO NGUYEN CHO TRUOC

NHCH TOAN6 27: BOI VA UOC CUA MOT SO NGUYEN

NHCH TOAN6 28: THUC HIEN DUOC CAC PHEP TINH CONG, TRU, NHÂN, CHIA (CHIA HET) TRONG TAP HOP SO NGUYEN

NHCH TOAN6 29: VAN DUNG TINH CHAT GIAO HOAN, KET HOP, PP CUA PHEP NHAN VOI PHEP CONG, QUY TĂC DAU NGOAC TRONG TAP SO NGUYÊN

NHCH TOAN6 30: GIAI QUYET NHUNG VAN DE THUC TIEN (DON GIAN, QUEN THUOC)GAN VOI THUC TIEN CAC PHEP TINH VE SO NGUYEN

NHCH TOAN6 31: GIAI QUYET NHUNG VAN DE THUC TIEN GAN VOI CAC PHEP TINH SO NGUYEN

NHCH TOAN6 32: NHAN BIET PHAN SO VOI TU HOAC MAU LA SO AM

NHCH TOAN6 33: NHAN BIET DƯƠC KHAI NIÊM HAI PHAN SO BANG NHAU VA NHAN BIET DƯƠC QUY TAC BANG NHAU CUA HAI PHAN SO

NHCH TOAN6 34: NEU DUOC HAI TINH CHAT CO BAN CUA PHAN SO.

NHCH TOAN6 35: NHAN BIET DUOC SO DOI CUA MOT PHAN SO.

NHCH TOAN6 36: NHAN BIET DUOC HON SO DUONG.

NHCH TOAN6 37: SO SANH DUOC HAI PHAN SO CHO TRUOC.

NHCH TOAN6 38: THUC HIEN DUOC CAC PHEP TINH CONG TRU NHAN CHIA PHAN SO

NHCH TOAN6 39: VAN DUNG DUOC CAC TINH CHAT GIAO HOAN, KET HOP, PHAN PHOI CUA PHEP NHAN DOI VOI PHEP CONG, QUY TAC DAU NGOAC VOI PHAN SO TRONG TINH TOAN.

NHCH TOAN6 40: TINH DUOC GIA TRI PHAN SO CUA MOT SO CHO TRUOC VÀ TINH DUOC MOT SO BIET GIA TRI PHAN SO CUA SO DO.

NHCH TOAN6 41: GIAI QUYET DUOC MOT SO VAN DE THUC TIEN (DON GIAN, QUEN THUOC) GAN VOI CAC PHEP TINH VE PHAN SO.

NHCH TOAN6 42: GIAI QUYET DUOC MOT SO VAN DE THUC TIEN (PHUC HOP, KHONG QUEN THUOC) GAN VOI PHEP TINH VE PHAN SO.

NHCH TOAN6 43: NHAN BIET ĐUOC SO THAP PHAN AM, SO ĐOI CUA MOT SO THAP PHAN.

NHCH TOAN6 44: SO SANH HAI SO THAP PHAN CHO TRUOC

NHCH TOAN6 45: THUC HIEN ĐUOC CAC PHEP TINH CONG TRU NHAN CHIA VỚI SO THAP PHAN

NHCH TOAN6 46: SO THAP PHAN VA CAC PHEP TINH VOI SO THAP PHAN

NHCH TOAN6 47: THUC HIEN DUOC UOC LUONG VA LAM TRON SO THAP PHAN

NHCH TOAN6 48: TINH TI SO, TI SO PHAN TRAM CUA HAI DAI LUONG

NHCH TOAN6 49: TINHDUOCTISOPHANTRAMCUAMOTSO

NHCH TOAN6 50: GIAI QUYET DUOC MOT SO VAN DE THUC TIEN STP TSPT

NHCH TOAN6 51: GIAI QUYET MOT SO VAN ĐE THUC TIEN (PHUC HOP, KHONG QUEN THUOC) GAN VOI CAC PHEP TINH VE SO THAP PHAN, TI SO VA TI SO PHAN TRAM.doc

NHCH TOAN6 52: NHAN BIET TAM GIAC DEU, HINH VUONG, LUC GIAC DEU

NHCH TOAN6 53: TAM GIAC VUONG HINH VUONG LUC GIAC DEU

NHCH TOAN6 54: TAM GIAC ĐEU HINH VUONG LUC GIAC ĐEU

NHCH TOAN6 55: TAO LAP DUOC LUC GIAC DEU THONG QUA VIEC LAP GHEP TAM GIAC DEU

NHCH TOAN6 56: NHAN BIET HINH CHU NHAT, HINH THOI, HINH BINH HANH HINH THANG CAN

NHCH TOAN6 57: VE HINH CHU NHAT HINH BINH HANH HINH THOI.DOC

NHCH TOAN6 58: GIAI QUYET DUOC MOT SO VAN DE THUC TIEN

NHCH TOAN6 59: Giai quyet duoc mot so van de thuc tien gan voi viec tinh chu vi va dien tich

NHCH TOAN6 60: TRUC DOI XUNG CUA HINH PHANG

NHCH TOAN6 61: HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG

NHCH TOAN6 62: Nhan biet duoc tam doi xung cua mot hinh phang sửa

NHCH TOAN6 63: NHAN BIET DUOC NHUNG HINH PHANG TRONG THE GIOI TU NHIEN CO TAM DOI XUNG (da pb2)

NHCH TOAN6 64: NHAN BIET ĐUOC TINH ĐOI XUNG TRONG TOAN HOC, TU NHIÊN, NGHE THUAT, KIEN TRUC, CONG NGHE CHE TAO,...

NHCH TOAN6 65: NHAN BIET DUOC VE DEP CUA THE GIOI TU NHIEN BIEU HIEN QUA TINH DOI XUNG 10_10

NHCH TOAN6 66: DIEM DUONG THANG TIA

NHCH TOAN6 67: NHAN BIET DUOC KHAI NIEM HAI DUONG THANG CAT NHAU SONG SONG (PB2)

NHCH TOAN6 68: NHAN BIET DUOC KHAI NIEM BA DIEM THANG HANG, BA DIEM KHONG THANG HANG (da sua PB1,2)

NHCH TOAN6 69: Nhan biet khai niem diem nam giua hai diem trần thị Thoa (da sua PB1,2)

NHCH TOAN6 70: NHAN BIET KHAI NIEM TIA

NHCH TOAN6 71: Nhan biet duoc doan thang, trung diem doan thang . Trinh Oanh (PB2)

NHCH TOAN6 72: NHAN BIET DUOC KHAI NIEM GOC, DIEM TRONG GOC

NHCH TOAN6 73: NHAN BIET CAC GOC DAC BIET (1)

NHCH TOAN6 74: NHAN BIET DUOC KHAI NIEM SO DO GOC (1)

NHCH TOAN6 75: NHAN BIET TINH HOP LI CUA DU LIEU

NHCH TOAN6 76: THU THAP PHAN LOAI BIEU DIEN DU LIEU THEO CAC TIEU CHI CHO TRUOC (PB)

NHCH TOAN6 77: MOT SO YEU TO THONG KE VA XAC SUAT

NHCH TOAN6 78: MO TA DUOC CAC DU LIEU DANG BANG THONG KE, BIEU DO TRANH, BIEU DO COT, COT KEP (da sua)

NHCH TOAN6 79: LUA CHON VA BIEU DIEN DUOC DU LIEU VAO BANG BIEU DO THICH HOP O DANG BANG THONG KE BIEU DO TRANH BIEU DO DANG COT COT KEP

NHCH TOAN6 80: HINH THANH VA GIAI QUYET VAN DE DON GIAN XUAT HIEN TU CAC SO LIEU VA BIEU DO THONG KE DA CO

NHCH TOAN6 81: XAC SUAT THONG KE

NHCH TOAN6 82: GIAI QUYET DUOC NHUNG VAN DE DON GIAN LIEN QUAN DEN CAC SO LIEU THU DUOC O DANG BANG THONG KE+BIEU DO TRANH+BIEU DO COT_COT KEP

NHCH TOAN6 83: LAM QUAN MO HINH XAC SUAT TRONG MOT SO TRO CHOI

NHCH TOAN6 84: MOT SO YEU TO XAC SUAT

NHCH TOAN6 85: SU DỤNG PHAN SO DE MO TA XAC SUAT

Trên đây là nội dung ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Toán 6 sách mới file word, có cả bài tập tự luận. Thầy Cô giáo tham khảo và tải về để làm tài liệu dạy học cho mình ạ.

ĐG của bạn?

Donate: Ủng hộ website Giaitoan8.com thông qua STK: 0363072023 (MoMo hoặc NH TPBank).
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Từ khóa:
  • Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Toán 6

  • Trắc nghiệm Toán lớp 6 có đáp án

  • Trắc nghiệm Toán 6 Chân trời sáng tạo

  • Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

  • Trắc nghiệm Toán 6 Cánh diều