HOT

Giải bài C1, C2, C5, C6, C9, C10 trang 84, 85, 86 sgk Vật lý 8

By Thiên Minh | 14/10/2019

Để củng cố kiến thức về công thức tính nhiệt lượng, các em cùng giải bài C10 trang 86 sgk Vật lý 8 cũng như các bài C2, C3, C4 C5, C6, C7, C8 trang 84, 85 trong bài 24 Công thức tính nhiệt lượng.

Trong bài 24: Công thức tính nhiệt lượng, chúng ta sẽ có 10 bài tập để giúp các em ôn tập lại kiến thức và vận dụng công thức vào bài tập một cách hiệu quả nhất.

giai bai c1 trang 84 sgk vat ly 8

Giải bài C1, C2, C5, C6, C9, C10 trang 84, 85, 86 sgk Vật lý 8, Công thức tính nhiệt lượng

Xem thêm: Giải bài C5 trang 81 sgk Vật Lí 8

Giải bài 24 Công thức tính nhiệt lượng trang 84, 85, 86 sgk Vật lý 8

Giải bài C1 trang 84 SGK Vật Lý 8:

giai bai c10 trang 86 sgk vat ly 8

Độ tăng nhiệt độ và chất làm vật (nước) được giữ giống nhau ở hai cốc.

Khối lượng thay đổi.

Làm như vậy mới tìm hiểu được mối quan hệ giữa nhiệt lượng và khối lượng.

Ta có: m1 = 1/2 .m2 và Q1 = 1/2 .Q2.

Giải bài C2 trang 84 SGK Vật Lý 8:

Khối lượng càng lớn thì nhiệt lượng cần cung cấp càng lớn.

Giải bài C3 trang 84 SGK Vật Lý 8:

Cần phải giữ khối lượng và chất làm vật giống nhau. Muốn vây, hai cốc phải đựng cùng một lượng nước giống nhau.

Giải bài C4 trang 84 SGK Vật Lý 8:

* Cần phải thay đổi độ tăng nhiệt độ của hai cốc khác nhau. Muốn vậy thời gian đun hai cốc phải khác nhau.

* Kết quả ghi ở bảng 24.2

Ta có: Δt1o = 1/2 .Δt2o và Q2 = 1/2 .Q1

Giải bài C5 trang 85 SGK Vật Lý 8:

Nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên càng lớn thì độ tăng nhiệt độ của vật cũng càng lớn.

Giải bài C6 trang 85 SGK Vật Lý 8:

* Ta có: Q1 > Q2

* Trong thí nghiệm này, khối lượng và độ tăng nhiệt độ không đổi.

Chất làm vật thay đổi.

Giải bài C7 trang 85 SGK Vật Lý 8:

Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc vào chất làm vật.

Giải bài C8 trang 86 SGK Vật Lý 8:

Muốn xác định nhiệt lượng vật thu vào cần tra bảng để biết độ lớn của nhiệt dung riêng của chất làm vật và đo độ lớn của khối lượng bằng cân, độ tăng nhiệt độ bằng nhiệt kế.

Giải bài C9 trang 86 SGK Vật Lý 8:

Nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20oC lên 50oC là:

Q = m.c(t2 – t1) = 5.380(50 - 20) = 57000J = 57 kJ

Giải bài C10 trang 86 SGK Vật Lý 8:

2 lít nước có khối lượng m1 = 2 kg.

Khi nước sôi thì nhiệt độ của ấm và của nước đều bằng 100oC.

Nhiệt lượng nước cần thu vào để nước nóng lên 100oC là:

Q1 = m1.c1.Δt = 2.4200.(100 - 25) = 630000 J

Nhiệt lượng ấm cần thu vào để ấm nóng lên 100oC là:

Q2 = m2.C2.Δt = 0,5.880.(100 - 25) = 33000 J

Nhiệt lượng tổng cộng cần cung cấp là:

Q = Q1 + Q2 = 630000 + 33000 = 663000J = 663 kJ.

Như vậy, Giaitoan8.com cùng các em đã hoàn thành xong 10 bài tập từ C1 tới C10 trang 84, 85 và 86 sgk Vật lý 8 rồi, tài liệu sau, chúng ta tiếp tục giải bài C1 trang 89 sgk Vật Lý 8 cũng như các câu hỏi khác trong Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • c1 trang 84 sgk vat ly 8

  • c10 trang 86 sgk vat ly 8

  • c9 trang 86 sgk vat ly 8

  • c5 trang 85 sgk vat ly 8

  • c6 trang 85 sgk vat ly 8