HOT

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa lớp 11

By Thiên Minh | 31/03/2019

Cùng vượt qua một số đề thi giữa học kì 2 môn Hóa lớp 11 trong bài viết này, các em sẽ biết được mình còn thiếu sót kiến thức ở chỗ nào, để từ đó tiến hành ôn tập lại các bài đã học trong sách giáo khoa để đạt điểm cao nhất trông bài thi chính thức sắp tới.

Các mẫu Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa lớp 11 gồm 4 câu với từng số điểm tương ứng, thông thường sẽ có 1 câu viết phương trình phản ứng và câu nhận biết các chất và sau đó là tính số mol các chất ...

de thi giua hoc ki 2 mon hoa lop 11

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa lớp 11, Mẫu bài kiểm tra

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa lớp 11 số 1

Câu 1. 4,0 điểm

Hoàn thành sơ đồ biến đổi sau (mỗi mũi tên là một phản ứng, ghi rõ điều kiện)

de thi giua hoc ki 2 lop 11 mon hoa

Câu 2. 2,0 điểm

Nhận biết các khí sau bằng phương pháp hóa học: C2H2, C2H4 và C2H6.

Câu 3. 2,0 điểm

Nêu tính chất hóa học của etilen và viết phương trình hóa học minh họa.

Câu 4. 2,0 điểm

Cho 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm etilen và axetilen tác dụng hết với dung dịch Br2 thì cần tối đa 64 gam brom.

a. Viết các PTHH xảy ra.

b. Tính % số mol mỗi khí.

Cho nguyên tử khối: H = 1, C = 12, O = 16, N = 14, Mg = 24, Cl = 35,5, Br = 80

Lưu ý: Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học!

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa lớp 11 số 2

Câu 1 (3,0 điểm) Dùng CTCT thu gọn viết các phương trình phản ứng trong các trường hợp:

a/ Cho metan + Cl2 (1:1 và as)

d/ Đime hóa axetilen (xt, t0).

b/ Sục khí etilen vào dd Br2.

e/ Cho axetilen tác dụng với H2 (Pd/PbCO3, t0)

c/ Trùng hợp etilen (t0, p, xt)

f/ Cho buta-1,3-đien tác dụng với dd Br2 dư.

Câu 2 (2,0 điểm)

1/ Viết PTHH (ghi rõ điều kiện phản ứng) điều chế metan từ natri axetat (CH3COONa), ancol etylic (C2H5OH) từ etilen (các chất vô cơ và điều kiện cần thiết khác có đủ).

2/ Bằng phương pháp hoá học hãy trình bày cách phân biệt 3 bình không dán nhãn chứa mỗi khí không màu sau: etan, propilen, axetilen.

Câu 3 (3,0 điểm)

1/ Cho một ankan X thực hiện phản ứng thế với Clo tỉ lệ 1 : 1 thu được sản phẩm chứa 33,33% clo về khối lượng.

a/ Xác định công thức phân tử của X.

b/ Biết X phản ứng với Cl2 (tỉ lệ 1 : 1) chỉ thu được 3 sản phẩm monoclo. Xác định CTCT của X?

2/ Cho 1,14 gam hỗn hợp (G) gồm 2 ankin X và Y (MX < MY) là đồng đẳng kế tiếp vào dd brom dư đến hoàn toàn thấy có 8 gam Br2 phản ứng.

a. Xác định CTPT của 2 ankin?

b. Nếu cho 1,14 gam hỗn (G) trên vào dd AgNO3/NH3 dư thì thu được 2,205 gam kết tủa vàng nhạt. Xác định CTCT của X và Y?

Câu 4 (2,0 điểm):

1/ Hỗn hợp X gồm C2H4 và H2 có tỉ khối so với hiđro bằng 4,25. Nung X với xt Ni một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với hiđro bằng 68/13. Xác định hiệu suất phản ứng.

2/ Trong một bình kín chứa hỗn hợp X gồm 0,1 mol propin; 0,2 mol axetilen, 0,3 mol metan, 0,6 mol H2 và một ít bột Ni. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng a. Sục Y vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đến phản ứng hoàn toàn, thu được 17,92 lít hỗn hợp khí Z và kết tủa. Z phản ứng vừa đủ với 0,1 mol Br2 trong dung dịch. Xác định a.

Hi vọng sau 2 bài kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn Hóa trên đây, các em sẽ tìm ra được điểm thiếu khuyết của mình để hoàn thành các bài thi tiếp theo của mình, các em xem thêm Mẫu đề thi giữa học kì 2 môn Sinh lớp 11 ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • de thi giua hoc ki 2 mon hoa lop 11

  • Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa lớp 11

  • Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Hóa