HOT

Đơn xin vào Lớp 6 mới nhất 2021

By Thiên Minh | 18/06/2019

Để con em mình có thể vào học lớp 6, các bậc phụ huynh cần làm đơn xin vào lớp 6 gửi tới các trường mà mình muốn con mình học ở đó, mẫu đơn xin vào học lớp 6 cần theo chuẩn của bộ giáo dục Đào tạo và giáo dục.

Lớp 6 là lớp đầu tiên của cấp 2, Trung học cơ sở, nay bộ giáo dục không tổ chức thi tuyển sinh, nên các bậc phụ huynh cần làm đơn xin vào học lớp 6 cho con em mình

don xin vao lop 6

Đơn xin vào Lớp 6, cấp 2 Trung học cơ sở

Nội dung của mẫu đơn xin vào lớp 6 như sau:

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ....................
TRƯỜNG THCS - THPT........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phú
c
----------------------------

Số đơn:....................

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6

NĂM HỌC 20... – 20...

Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường TRUNG HỌC THCS-THPT......................

Em tên là: ....................................................Nam, Nữ:...............................................

Sinh ngày: ......./......./......Tại (quận, TP) ......................................Dân tộc:...................

Hiện ngụ tại số: ...............Đường: ...................Phường: ..................Quận: ..................

Hộ khẩu thường trú: ..........................................................Điện thoại: .........................

Họ và tên cha: ............................................................................................................

Nghề nghiệp: ...............................................Điện thoại………................…………….......

Họ và tên mẹ: .............................................................................................................

Nghề nghiệp: .................................................................Điện thoại…….................…….

Đã học lớp 5 tại trường tiểu học …………...… Quận/Huyện:………….....…. TP: ……........

KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 20… – 20…

Điểm kiểm tra cuối năm Xếp loại cả năm Học chương trình tiếng Anh ở tiểu học
Tiếng Việt Toán Tổng cộng Học lực Hạnh kiểm Không
Ở trường:
Ở trung tâm:

Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao…..............................(từ cấp Quận/Huyện trở lên):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường TRUNG HỌC THCS - THPT................

Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội quy nhà trường.

Ngày ..... tháng ...... năm 20…...

Chữ ký Cha, Mẹ (Người đỡ đầu)

Họ và tên ................................

Học sinh ký tên

Họ và tên .........................

Trên đây là mẫu đơn xin vào lớp 6 dành cho các bậc phụ huynh có con em vừa học hết lớp 5 năm học 2020 - 2021

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • don xin vao lop 6

  • đơn xin vào học lớp 6

  • đơn xin học lớp 6 cho con