HOT

Mẫu quyết định thành lập hội đồng khoa học và công nghệ cấp bộ

By Thiên Minh | 15/05/2019

Hội đồng khoa học và công nghệ ra đời nhằm mục đích gì và có tác dụng như thế nào vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, mẫu quyết định thành lập hội đồng khoa học và công nghệ cấp bộ được chúng tôi chia sẻ dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tổ chức này.

Giaitoan8.com gửi tới các bạn mẫu quyết định thành lập hội đồng khoa học và công nghệ cấp bộ theo thông tư 08/2019/TT-BQP mới nhất

mau quyet dinh thanh lap hoi dong khoa hoc va cong nghe cap bo

Mẫu quyết định thành lập hội đồng khoa học và công nghệ cấp bộ theo thông tư 08/2019/TT-BQP

Mẫu quyết định thành lập hội đồng khoa học và công nghệ cấp bộ

BỘ QUỐC PHÒNG
CỤC KHOA HỌC QUÂN SỰ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .........../QĐ-KHQS

Hà nội, ngàythángnăm

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ Quốc phòng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án DA3

CỤC TRƯỞNG CỤC KHOA HỌC QUÂN SỰ

Căn cứ............................................................................................................................ ;

Căn cứ............................................................................................................................ ;

Xét đề nghị của.................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Bộ Quốc phòng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án "…DA3…", gồm:

1. Đồng chí…………………………: Chủ tịch Hội đồng.

2. Đồng chí…………………………: Ủy viên Thư ký.

3. Đồng chí…………………………: Ủy viên Phản biện 1.

4. Đồng chí…………………………: Ủy viên Phản biện 2.

5. Đồng chí…………………………: Ủy viên hội đồng.

6. Đồng chí…………………………: Ủy viên hội đồng.

7. Đồng chí…………………………: Ủy viên hội đồng.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ....................................................................................... ;

Chủ đầu tư có trách nhiệm...............................................................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng, các thành viên trong Hội đồng, chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- …;
- Lưu: VT, HC; C10.
Nơi ghi độ mật

CỤC TRƯỞNG


Thiếu tướng Nguyễn Văn A

Ghi chú:

- DA3: Tên dự án đầu tư.

Trên đây là mẫu quyết định thành lập hội đồng khoa học và công nghệ cấp bộ theo thông tư 08/2019/TT-BQP, các bạn xem thêm Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá nội dung pháp lý tài chính ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • Mẫu quyết định thành lập hội đồng khoa học và công nghệ cấp bộ

  • Quyết định thành lập hội đồng khoa học và công nghệ cấp bộ

  • Quyết định thành lập hội đồng khoa học