HOT

Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung pháp lý tài chính

By Thiên Minh | 15/05/2019 04:15:00

Thông tư 08/2019/TT-BQP của Bộ Quốc Phòng thay thế cho quyết định số 612/QĐ-BQP ngày 26/4/2000 đã ban hành các biểu mẫu chung dùng cho việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án đầu tư phòng thí nghiệm trong Bộ quốc phòng. Ở bài viết này giaitoan8.com xin gửi tới các bạn mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung pháp lý tài chính, các bạn có thể tham khảo và tải biểu mẫu dưới đây.

Giaitoan8.com gửi tới các bạn mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung pháp lý tài chính theo Thông tư 08/2019/TT-BQP

mau bao cao ket qua kiem tra danh gia noi dung phap ly tai chinh

Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung pháp lý tài chính theo thông tư 08

Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung pháp lý tài chính

HỘI ĐỒNG KH&CN CẤP BQP
TỔ PHÁP LÝ - TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngàythángnăm

BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung Pháp lý - Tài chính của dự án ...DA3...

Các căn cứ:

1. Thành phần Tổ Pháp lý - Tài chính:

- Đồng chí ………………………………: Tổ trưởng;

- Đồng chí ………………………………: Thành viên;

- Đồng chí ………………………………: Thành viên;

2. Nhiệm vụ của Tổ Pháp lý - Tài chính:

………………………………………………

3. Thời gian tiến hành:

………………………………………………

4. Địa điểm thực hiện:

………………………………………………

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: ………………………………

2. Chủ đầu tư: …………………………..…

3. Thời gian thực hiện: ……………………

4. Mục tiêu dự án: …………………………

5. Nội dung quy mô đầu tư: ………………

6. Về giải pháp kỹ thuật: …………………

7. Phương thức thực hiện: ..………………

8. Tổng mức đầu tư: ………………………

9. Nguồn vốn: ………………………………

10. Địa điểm thực hiện: ……………………

11 ……………………………………………

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHÁP LÝ - TÀI CHÍNH

1. Chấp hành các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng:

2. Hồ sơ pháp lý của dự án và của từng hạng mục đầu tư:

3. Kết quả giải ngân sử dụng kinh phí:

4 ……………………………………………

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LÝ - TÀI CHÍNH

1. Đánh giá về việc chấp hành các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

2. Đánh giá về công tác tài chính.

3. Đánh giá về các vấn đề khác liên quan.

IV. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:

1. Kết luận:

2. Kiến nghị:

THÀNH VIÊN:
1…………………………
2…………………………
3…………………………

TỔ TRƯỞNGTrung tá Nguyễn Văn B

Ghi chú:

- DA3: Tên dự án đầu tư.

Trên đây là mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung pháp lý tài chính theo Thông tư 08/2019/TT-BQP, mọi người xem thêm Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá nội dung kỹ thuật và công nghệ ở đây.

Từ khóa:
  • Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá nội dung pháp lý tài chính
  • Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá nội dung pháp lý tài chính
  • Báo cáo kết quả kiểm tra