HOT

Mẫu sổ S02 DNSN

By Thiên Minh | 14/05/2019

Trong hệ thống sổ sách kế toán trong doanh nghiệp siêu nhỏ được quy định tại thông tư Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ tài chính thì mẫu sổ S02 DNSN, sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa là một trong những mẫu sổ cần thiết và quan trọng giúp kế toán thuận lợi hơn trong việc theo dõi chi tiết về vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp mình.

Mẫu sổ S02 DNSN, Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo thông tư 132 của Bộ Tài Chính được giaitoan8.com chia sẻ dưới đây.

mau so s02 dnsn

Mẫu sổ S02 DNSN, Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S01-DNSN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Năm ……

Tài khoản: …… Tên kho: ……

Tên, quy cách nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa)...........................

Đơn vị tính:........................

Chứng từ

Diễn giải

Đơn giá

Nhập

Xuất

Tồn

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

A

B

C

1

2

3=1x2

4

5= (1x4)

6

7= (1x6)

8

Số dư đầu kỳ

Cộng trong kỳ

x

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

…..., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trên đây là Mẫu sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa ký hiệu S02 DNSN theo thông tư 132 mới nhất của Bộ Tài Chính ban hành ngày 28/12/2018, ngoài ra, các bạn xem thêm mẫu S10 DNSN chính là sổ tiền gửi ngân hàng.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau so s02 dnsn

  • Mẫu sổ S02 DNSN

  • Mẫu S02 DNSN

  • Sổ chi tiết vật liệu

  • Sổ chi tiết vật liệu

  • Sổ chi tiết dụng cụ

  • Sổ chi tiết sản phẩm

  • Sổ chi tiết hàng hóa