HOT

Mẫu sổ S09 DNSN

By Thiên Minh | 14/05/2019

Ngày 28/12/2018 Bộ tài chính ban hành Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ, mẫu sổ S09 DNSN, sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng đầu ra là 1 trong những mẫu sổ trong sổ sách kế toán được quy định tại thông tư này. Để hiểu rõ và áp dụng thành thạo mẫu sổ này mời bạn đọc tham khảo tài liệu dưới đây.

Mời các bạn tham khảo mẫu sổ S09 DNSN, Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng đầu ra theo thông tư 132 của Bộ Tài chính đưới đây.

mau so s09 dnsn

Mẫu sổ S09 DNSN, Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng đầu ra

Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng đầu ra

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S09-DNSN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẦU RA

(Áp dụng cho doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

Năm: ................

Chứng từ

Diễn giải

Số thuế GTGT đầu ra

Số thuế GTGT đã nộp, được miễn giảm

Số thuế GTGT đầu ra bù trừ với số thuế GTGT đầu vào

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

1

2

3

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

- Cộng số phát sinh trong kỳ

- Số dư cuối kỳ

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: …

….….., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trên đây mẫu sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng đầu ra ký hiệu S09 DNSN theo thông tư 132, ngoài ra, giaitoan8.com còn chia sẻ mẫu sổ S08 DNSN, Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng được khấu trừ mời các bạn theo dõi.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau so s09 dnsn

  • Mẫu sổ S09 DNSN

  • Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng đầu ra