HOT

Mẫu sổ S08 DNSN

By Thiên Minh | 14/05/2019

Mẫu sổ S08 DNSN, Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng được khấu trừ là một trong mẫu sổ được sử dụng trong doanh nghiệp siêu nhỏ được bộ tài chính ban hành tại Thông tư 132/2018/TT-BTC, mẫu sổ trên nhằm ghi chép và theo dõi thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, dưới đây là một số mẫu sổ chúng tôi chia sẻ mời các bạn tham khảo.

Mẫu sổ S08 DNSN, sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng được khấu trừ theo thông tu 132 của Bộ Tài Chính

mau so s08 dnsn

Mẫu sổ S08 DNSN, sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S08-DNSN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ THEO DÕI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ

(Áp dụng cho doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

Năm: ................

Chứng từ

Diễn giải

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Số thuế GTGT được hoàn lại

Số thuế GTGT đầu vào khấu trừ số thuế GTGT đầu ra

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

1

2

3

Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

Cộng số phát sinh trong kỳ

Số dư cuối kỳ

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: …

….….., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trên đây là mẫu sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng được khấu trừ ký hiệu sổ S08-DNSN theo thông tư 132, mọi người xem thêm Mẫu số S07 DNSN ở đây, sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau so s08 dnsn

  • Mẫu sổ S08 DNSN

  • sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng được khấu trừ