HOT

Mẫu số S06b DNSN

By Thiên Minh | 14/05/2019

Mẫu số S06b DNSN : Sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là mẫu sổ được ban hành theo Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài Chính, mẫu sổ này được lập ra để ghi chéo chi tiết về doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của những doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Mời bạn đọc tham khảo biểu mẫu chi tiết được chúng tôi chia sẻ dưới đây.

Giaitoan8.com chia sẻ mẫu số S06b DNSN, Sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ dưới đây

mau so s06b dnsn

Mẫu số S06b DNSN, Sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S06b-DNSN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

(Áp dụng cho doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp)

Tên sản phẩm (hàng hoá, dịch vụ):.........................

Năm:..........................

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Doanh thu

Các khoản giảm trừ doanh thu

Số hiệu

Ngày, tháng

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

B

C

D

1

2

3

Cộng số phát sinh

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ..

….….., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trên đây là mẫu Sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ký hiệu  s06b-dnsn

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau so s06b dnsn

  • Mẫu số S06b DNSN

  • Sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ