HOT

Mẫu sổ S05 DNSN

By Thiên Minh | 14/05/2019

Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ tài chính ra đời đã giúp ích rất nhiều về chế chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ, theo đó tại Thông tư quy định doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ áp dụng các mẫu sổ sách kế toán riêng, phù hợp với loại hình doanh nghiệp đó, một trong mẫu sổ sách không thể thiếu quy định tại thông tư này đó là mẫu sổ S05 DNSN Sổ chi tiết thanh toán các khoản phải trả. Vậy mẫu sổ này bao gồm những nội dung gì và có tác dụng như thế nào trong việc theo dõi thanh toán mời các bạn tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Giaitoan8.com chia sẻ mẫu sổ S05 DNSN, sổ chi tiết thanh toán các khoản phải trả theo thông tư 132 ban hành bởi Bộ Tài Chính ngày 28/12/2018

mau so s05 dnsn

Mẫu sổ S05 DNSN, sổ chi tiết thanh toán các khoản phải trả theo thông tư 132

Mẫu sổ chi tiết thanh toán các khoản phải trả theo thông tư 132

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S05-DNSN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ

Đối tượng:........................

Ngày, tháng

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Số phải trả

Số đã trả

Số

còn phải trả

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

D

1

2

3

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

..........

- Cộng số phát sinh trong kỳ

- Số dư cuối kỳ

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

….….., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trên đây là mẫu sổ chi tiết thanh toán các khoản phải trả ký hiệu S05 DNSN, bên cạnh đó, các bạn xem thêm Mẫu sổ S04 DNSN nội dung ghi rõ thông tin chi tiết thanh toán với người mua, người bán

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau so s05 dnsn

  • Mẫu sổ S05 DNSN

  • mẫu sổ chi tiết thanh toán các khoản phải trả thông tư 132