HOT

Mẫu đơn xin vào Đoàn

By Thiên Minh | 05/11/2018

Mẫu đơn xin vào Đoàn là mẫu đơn cần thiết dành cho cá nhân đang chuẩn bị được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trong đơn, người làm đơn cần nêu các thông tin cá nhân cần thiết sau đó nộp lên phòng tổng phụ trách nhà trường để xin kết nạp Đoàn.

Bạn muốn xin vào đoàn hoặc công đoàn tại nơi học tập hay nơi làm việc, bạn cần làm đơn xin vào đoàn và gửi tới phụ trách đoàn trong chi đội, công đoàn của mình.

mau don xin vao doan

Mẫu đơn xin vào Đoàn Thanh niên, công đoàn

Mẫu đơn xin vào Đoàn 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------

 

ĐƠN XIN VÀO ĐOÀN

Kính gửi: -...........................................................

        -.........................................................

Tôi tên là:....................................................................................................................

Dân tộc:......................................................................................................................

Đang học lớp:..............................................................................................................

Sinh ngày:...................................................................................................................

Quê quán:...................................................................................................................

Hiện ở tại:...................................................................................................................

Sau một thời gian tìm hiểu về Đoàn và nghiên cứu Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tôi thấy:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị, luôn thể hiện tính tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động. Là tổ chức kế cận hậu bị của Đảng, là nơi để tuổi trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh và phát triển.

Đoàn là nơi tập hợp những thanh niên tiên tiến, là nơi đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của tuổi trẻ.

Vì vậy tôi làm đơn này xin được vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được vào Đoàn tôi xin hứa:

1. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh theo lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại!

2. Nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Đoàn, luôn luôn rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh!

3. Giúp đỡ mọi người, luôn luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam!

  ............., ngày....tháng....năm.....

                           Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Bạn đang muốn lập một công đoàn cơ sở riêng, hãy gửi Đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở lên nơi có thẩm quyền nhé.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau don xin vao doan

  • mẫu đơn xin gia nhập đoàn thanh niên

  • đơn xin tham gia sinh hoạt đoàn

  • mẫu đơn vào doàn