HOT

Mẫu số S07 DNSN

By Thiên Minh | 14/05/2019

Mẫu số S07 DNSN - Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh mẫu sổ được lập ra để ghi chép về chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp siêu nhỏ, áp dụng đối với các tài khoản 1524, 9112, cũng giống như mẫu sổ S06b-DNSN mẫu sổ này cũng được ban hành theo Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ.

Mẫu số S07 DNSN, Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh theo thông tư 132 được giaitoan8.com chia sẻ dưới đây

mau so s07 dnsn

Mẫu số S07 DNSN, Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S07-DNSN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

(Dùng cho các TK 1524, 9112)

- Tài khoản:........................................

- Tên phân xưởng:.............................

- Tên sản phẩm, dịch vụ:..................

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tài khoản đối ứng

Ghi Nợ Tài khoản ...

Số hiệu

Ngày, tháng

Tổng

số tiền

Chia ra

...

...

...

...

...

...

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

- Số dưđầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

- Cộng số phát sinh trong kỳ

- Ghi Có TK ...

- Số dư cuối kỳ

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: …

….….., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trên đây là mẫu sổ chi phí sản xuất, kinh doanh ký hiệu S07-DNSN, bên cạnh đó, giaitoan8.com còn chia sẻ Mẫu số S06b DNSN ở đây, đây chính là mẫu Sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau so s07 dnsn

  • Mẫu số S07 DNSN

  • tải mẫu sổ chi phí sản xuất kinh doanh

  • mẫu sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo thông tư 133