HOT

Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động

By Thiên Minh | 05/11/2018

Khi hợp đồng lao động đã hết thời hạn, người lao động có nguyện vọng được tiếp tục làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp thì người lao động phải làm đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động gửi lên phòng ban liên quan để xem xét được tiếp tục làm việc, các bạn có thể tham khảo mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động được chúng tôi sưu tầm và chia sẻ dưới đây

Bạn muốn tiếp tục ký tiếp hợp đồng với nơi mà mình đang làm việc, đừng chần chừ gì nữa, hãy gửi đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động và gửi lên ban giám đốc, hiệu trưởng ... nơi mình làm việc nhé.

mau don de nghi ky tiep hop dong lao dong

Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động cho nhân viên, người làm việc

Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động

TRƯỜNG……………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA/PHÒNG......................... Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …… tháng …… năm 20…

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ TIẾP HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

Kính gửi: ………………………………….……………….……………….

Tôi tên là:……………….……………….……………….……………….

Sinh ngày: ……………….……………….Tại:……………….……………….

Số CMND: ……………….Cấp ngày: ……………….Nơi cấp:……………….

Hộ khẩu thường trú:……………….……………….……………….

Trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ:……………….……………….

Đã hợp đồng làm việc tại:……………….……………….……………….

Công việc được giao:……………….……………….……………….

Chức danh nghề nghiệp: …………….Mã số:……………….

Bậc:………………. Hệ số lương:……………….……………….

Ngày bắt đầu ký hợp đồng:……………….……………….

Ngày hết hạn hợp đồng:……………….……………….

Qua quá trình công tác, tôi luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Với nguyện vọng được làm việc lâu dài tại Nhà trường, kính đề nghị Hiệu trưởng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng Khoa/Phòng ......................... cho phép tôi được tiếp tục ký hợp đồng làm việc.

Tôi xin hứa không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ nhằm làm tốt công việc được giao hơn nữa cũng như tích cực tham gia các hoạt động phong trào của đoàn thể để góp phần vào sự phát triển của ……………..

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Trưởng Khoa/Phòng Người làm đơn

Ý kiến của Trưởng Phòng TCCB Ý kiến của Ban Giám hiệu

Hiện nay khi muốn làm việc kế toán ở đâu chúng ta đều cần phải có đơn xin việc ngành kế toán gửi tới ban lãnh đạo công ty, doanh nghiệp đó, mỗi đơn xin việc ngành kế toán cần nêu rõ mục tiêu và phần đấu của bạn khi được nhận vào làm việc.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau don de nghi ky tiep hop dong lao dong

  • mẫu đơn xin ký hợp đồng không thời hạn

  • đơn xin tiếp tục hợp đồng giảng dạy