HOT

Mẫu đơn xin học nghề ngắn hạn chuẩn

By Thiên Minh | 17/02/2019

Đơn xin học nghề nói chung và mẫu đơn xin học nghề ngắn hạn nói riêng cần đáp ứng được những thông tin đầy đủ , chi tiết nhất giúp giải quyết nhu cầu học nghề của mình như họ tên, năm sinh, HKTT, trình độ văn hóa….

Hôm nay giaitoan8.com giới thiệu tới tất cả các bạn mẫu đơn xin học nghề ngắn hạn một cách đầy đủ và chính xác để các bạn có thể saonj được một lá đơn hoàn chỉnh.

mau don xin hoc nghe ngan han

Mẫu đơn xin học nghề ngắn hạn cho sinh viên, người đi làm

Mẫu đơn xin học nghề ngắn hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

ĐƠN XIN HỌC NGHỀ NGẮN HẠN

Kính gửi: (Tên cơ sở dạy nghề được lựa chọn)

Tên tôi là: ..................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................

Nguyên quán: ............................................................................................

Hiện có hộ khẩu thường trú tại: .................................................................

Tôi là lao động................. Tôi chưa qua đào tạo nghề, nay làm đơn đề nghị được tham gia khóa học nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tại........ (ghi rõ tên cơ sở dạy nghề)....... từ ngày...... tháng...... năm....... đến ngày...... tháng...... năm.......

Tôi xin cảm ơn!

 .............., ngày...tháng...năm...

              Xác nhận của UBND cấp xã                                                                                            Người làm đơn

Xác nhận ông (bà)....... có hộ khẩu thường trú tại xã, chưa qua đào tạo nghề./.                         (Ký và ghi rõ họ tên)

                  (Ký tên và đóng dấu)

Trên đây là mẫu đơn xin học nghề ngắn hạn chuẩn dành cho tất cả mọi người, ngoài ra, các trường học cũng có thể làm đơn đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp nghề để đào tạo được các nhân lực có ích cho đất nước, xã hội.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau don xin hoc nghe ngan han

  • đơn xin học nghề ngắn hạn

  • đơn xin học nghề

  • học nghề ngắn hạn