HOT

Mẫu đơn xin mượn học bạ

By Thiên Minh | 22/02/2019

Khi muốn mượn học bạ của một bạn khác trong lớp hoặc trong trường, bạn cần làm đơn xin mượn học bạ gửi lên ban giám hiệu nhà trường, vậy trong mẫu đơn gồm có những nội dung như thế nào? Trong đơn xin mượn học bạ mà bạn trình bày gửi lên ban giám hiệu nhà trường cần ghi rõ họ tên, lớp học của mình cũng như thông tin học bạ của người bạn mà bạn muốn mượn và quan trọng nhắt là lý do và mục đích của bạn khi mượn để làm gì.

Mẫu đơn xin mượn học bạ là biểu mẫu do học sinh sinh viên lập lên gửi tới ban giám hiệu nhà trường để xin mượn học bạ nhằm giải quyết công việc cá nhân của mình. Một đơn xin học bạ đầy đủ cần nêu rõ thông tin của học sinh, thời gian, mục đích mượn học bạ...đồng thời nên kèm theo lời cam kết chịu trách nhiệm giữ nguyên hiện trạng và trả lại học bạ đúng hẹn cho nhà trường. Mời bạn đọc cùng tham khảo mẫu đơn chi tiết dưới đây.

mau don xin muon hoc ba

Mẫu đơn xin mượn học bạ của Sinh viên, học sinh

Mẫu đơn xin mượn học bạ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

ĐƠN XIN MƯỢN HỌC BẠ

Kính gửi: ..........................................................

Tôi là ................................................., là ...................... học sinh .................... lớp ............

Tôi viết đơn này xin phép được mượn học bạ của ..................................... trong thời gian 3 ngày, từ ngày .........../.........../...........

Mục đích:

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Tôi cam kết chịu trách nhiệm giữ nguyên hiện trạng và trả lại học bạ đúng hẹn.

   .........., ngày...tháng...năm...

Ý kiến của Ban Giám Hiệu           Số giấy CMND của người mượn                            Người viết đơn

                                                     ...................... Cấp ngày ..../..../.... Tại ........           (Ký và ghi rõ họ tên)

Hi vọng với Mẫu đơn xin mượn học bạ trên đây, công việc của bạn sẽ suôn sẻ và được ban giám hiệu nhà trường chấp thuận. Còn với các thầy, các cô có thể tham khảo mẫu nhận xét học bạ ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau don xin muon hoc ba

  • đơn xin mượn học bạ

  • đơn mượn học bạ