HOT

Mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở

By Thiên Minh | 22/10/2018

Mẫu Đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở là văn bản do doanh nghiệp,đơn vị sử dụng lao động soạn thảo gửi liên đoàn lao động đề nghị cho phép thành lập công đoàn cơ sở nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích chính đáng của người lao động theo đúng quy định của bộ luật lao động, luật công đoàn. Mẫu đơn cần nêu rõ thông tin của doanh nghiệp và tổng số lao động của doanh nghiệp. Các bạn có thể xem đầy đủ mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở tại đây

Muốn thành lập công đoàn cơ sở cho doanh nghiệp của mình, bạn cần gửi đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở theo mẫu dưới đây

mau don de nghi thanh lap cong doan co so

Mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở mới nhất

Mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở

TÊN DOANH NGHIỆP                                                         CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

-------------------------                                                                              Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: .../CV                                                                                             ---------------------                                                 

………., ngày ... tháng ... năm …

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v: Thành lập CĐCS và chỉ định

Ban chấp hành CĐCS Lâm thời

Kính gửi: - Ban Thường Vụ Liên Đoàn Lao Động Quận ……......

Công ty, Doanh Nghiệp, cơ sở ………………… được thành lập theo giấy phép số: …………..… ngày …… tháng …….… năm ………. do …………………………………….…………….. cấp (có bản sao giấy phép đính kèm).

Địa chỉ văn phòng: …………………………………… điện thoại:………………………………………………………

Địa chỉ xưởng sản xuất: …………………………………… điện thoại: ………………………………………………

Với tổng số lao động: …… Trong đó lao động thường xuyên: ……… (nữ: ……); Công nhân trực tiếp sản xuất:…………(nữ: …………)

Ngành nghề sản xuất : ……………………………………….………………………

Căn cứ Điều 153 chương XIII của Bộ luật lao động quy định đối với doanh nghiệp mới thành lập sau 6 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, Công đoàn địa phương có trách nhiệm thành lập tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và tập thể lao động. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn sớm được thành lập.

Do nhu cầu về tình hình phát triển của Doanh nghiệp và để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và tập thể lao động theo đúng quy định của Bộ luật lao động, luật Công đoàn.

Sau khi có sự trao đổi và thống nhất với Liên Đoàn Lao Động Quận …… về việc thành lập Công đoàn cơ sở tại công ty (doanh nghiệp)…………………………………………………………………………………………………………………………, đồng thời anh, chị em công nhân lao động đã nghiên cứu học tập Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hoàn toàn tán thành, tự nguyện làm đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam theo đúng quy định của Điều Lệ Công đoàn Việt Nam. Do vậy, chúng tôi đề nghị Ban Thường Vụ Liên Đoàn Lao Động Quận ……. ra quyết định thành lập Công đoàn cơ sở và chỉ định Ban chấp hành Công đoàn cơ sở lâm thời (có danh sách đề cử đính kèm) để Công đoàn cơ sở hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt nam.

Trân trọng kính chào. 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(ký tên và đóng dấu)

Trên đây là Mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở cho doanh nghiệp của bạn, nếu bạn muốn nghỉ sinh hoạt Đảng tại nơi công tác một thời gian, hãy gửi Đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời tới tổ chức có  thẩm quyền để xin nghỉ nha.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau don de nghi thanh lap cong doan co so

  • tờ trình xin thành lập công đoàn cơ sở

  • giấy đề nghị thành lập tổ công đoàn

  • mẫu hồ sơ thành lập công đoàn cơ sở