HOT

Mẫu đơn xin học song song hai chương trình

By Thiên Minh | 13/02/2019

Dưới đây là mẫu đơn xin học song song hai chương trình mà giaitoan8.com chia sẻ sẽ giúp các bạn sinh viên hoàn thiện nội dung đơn đúng và đầy đủ nhất để có thể thực hiện được nguyện vọng học nhiều chương trình cùng lúc của mình.

Với chương trình đào tạo theo tín chỉ thì sinh viên có thể cùng một lúc học song song hai chuyên ngành. Tuy nhiên để thực hiện được việc đó sinh viên phải đáp ứng đủ điều kiện và đủ năng lực để học song song hai ngành ngành cùng một thời điểm, đồng thời phải làm đơn để gửi ban giám hiệu nhà trường xem xét giải quyết. Tham khảo chi tiết mẫu đơn xin học song song 2 chương trình dưới đây

mau don xin hoc song song hai chuong trinh

Mẫu đơn xin học song song hai chương trình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                              ............, ngày…….tháng…….năm 20…

ĐƠN XIN HỌC SONG SONG HAI CHƯƠNG TRÌNH

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trườn Đại Học..............................................................

        Phòng Đào tạo......................................................................................

        Ban chủ nhiệm khoa.............................................................................

 

Tên em là:………………………………..Sinh ngày……./……./…………......................

Mã sinh viên:……………………………..Lớp học phần................................................

Lớp sinh viên:……………………....Khoa:……………..................................................

Kết quả xếp loại học lực học kỳ/năm học vừa qua của em đạt:..................................

Theo Quy chế về đào tạo theo hệ thống tín chỉ hiện hành và khả năng học tập của bản thân em nhận thấy mình có khả năng học thêm chương trình đào tạo thứ hai của trường để sau khi tốt nghiệp có thêm một bằng đại học thứ hai.

Điều kiện về xếp loại học lực của em ở học kỳ/năm học vừa qua hoàn toàn đáp ứng quy định mà Quy chế đã ban hành.

Vì vậy em viết đơn này kính mong nhà trường tạo điều kiện cho em được đăng ký học thêm chương trình thứ hai ngành………………………………….....

cùng với khoá……………..bắt đầu từ năm học 20… - 20….

Em xin hứa sẽ thực hiện tốt Quy chế, Quy định của nhà trường khi tham gia học chương trình thứ hai.

                                     Em xin chân thành cảm ơn.

Ý kiến của khoa                                                                                                                 Ý kiến của GVCN                                                                                           Người làm đơn

 Ý kiến Phòng Đào tạo

Các bạn học sinh tham khảo mẫu đơn xin học bù ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau don xin hoc song song hai chuong trinh

  • đơn xin học song song 2 chương trình

  • mẫu đơn xin học cho sinh viên