HOT

Mẫu đơn xin ý kiến phụ huynh mới nhất 2019

By Thiên Minh | 30/07/2019

Khi có kế hoạch thay đổi hoạt động của trường, lớp thì Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm ... cần làm đơn xin ý kiến phụ huynh chấp thuận kế hoạch, điều chỉnh đó, sau đó mới tiến hành thực hiện thay đổi, chứ không phải muốn thay đổi ngay là được.

Trong Mẫu đơn xin ý kiến phụ huynh cần ghi đầy đủ thông tin họ tên, điện thoại liên hệ, chức vụ ... và quan trọng nhất là phần trình bày lý do muốn xin ý kiến của phụ huynh.

mau don xin y kien phu huynh

Mẫu đơn xin ý kiến phụ huynh mầm non, tiểu học, thcs, thpt, trung tâm giáo dục

Mẫu đơn xin ý kiến phụ huynh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

……………., ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN Ý KIẾN PHỤ HUYNH

(V/v: Xin ý kiến của phụ huynh học sinh/sinh viên trường…………. về…………..)

Kính gửi: – Ông/Bà………………………… – Phụ huynh của………………………

– Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009;

– Căn cứ….;

Tên tôi là:………………………………… Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………..………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………..………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày với Ông/Bà sự việc như sau:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(Bạn trình bày hoàn cảnh và lý do dẫn đến việc bạn làm đơn xin ý kiến của phụ huynh học sinh, đó có thể là việc lấy ý kiến tổ chức hoạt động ngoại khóa, du lịch lớp/trường,…)

Do vậy, tôi làm đơn này để lấy ý kiến của Ông/Bà về việc………………..

Cụ thể:

1./…………………..

2./………………. (Bạn đưa ra các câu hỏi để lấy ý kiến của phụ huynh, ví dụ, nếu tổ chức du lịch ngoại khóa, bạn có thể sử dụng những câu hỏi về địa điểm du lịch mà phụ huynh mong muốn, thời gian, chi phí phải bỏ ra. Bạn nên đưa ra một số phương án trả lời cụ thể để phụ huynh lựa chọn, có thể kèm theo “những phương án khác (nếu có, ghi rõ ý kiến bản thân)”)

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)


Trên đây là mẫu đơn xin ý kiến phụ huynh mà Giaitoan8.com chia sẻ, hi vọng các bên liên quan sẽ thực hiện đúng theo Pháp luật về giấy tờ và cần đọc kỹ trước khi ký bất cứ điều khoản nào. Bên cạnh đó, năm học mới cũng đang tới gần, các thầy cô cần chuẩn bị giấy mời họp phụ huynh học sinh đầu năm để bàn về các vấn đề trước mỗi năm học.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau don xin y kien phu huynh

  • đơn xin ý kiến phụ huynh

  • đơn xin ý kiến phụ huynh mầm non

  • đơn xin ý kiến phụ huynh tiểu học

  • đơn xin ý kiến phụ huynh thcs

  • đơn xin ý kiến phụ huynh thpt