HOT

Mẫu đơn xin xét học phần tương đương

By Thiên Minh | 23/02/2019

Mẫu đơn xin xét học phần tương đương được lập ra khi bạn muốn trưởng bộ môn xác nhận các học phần trong chương trình đào tạo tương đương với các học phần khác mà bạn đã học để không mất thời gian học các môn khác.

Trong mẫu đơn xin xét học phần tương đương, bạn cần ghi rõ học phần trong chương trình đào tạo cũng như các học phần xét tương đương và quan trọng là các thông tin về học tên, lớp học, mã số sinh viên của mình

mau don xin xet hoc phan tuong duong

Mẫu đơn xin xét học phần tương đương cho sinh viên

Mẫu đơn xin xét học phần tương đương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

--------------------

ĐƠN XÉT HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG

Kính gửi: - ..............................................

Tôi tên: …………………………………………………; MSSV: .......................

Ngày tháng năm sinh……………………………………; Nam/Nữ: .................

Lớp/Ngành:……………………....………………………; Khóa ........................

Nay tôi làm đơn này xin xét tương đương học phần, cụ thể như sau:


..............., ngày...tháng...năm...

XÁC NHẬN CỐ VẤN HỌC TẬP                                                           NGƯỜI VIẾT ĐƠN

      TRƯỞNG BỘ MÔN                                                                 DUYỆT TRƯỞNG KHOA

Trên đây là mẫu đơn xin xét học phần tương đương mà các bạn có thể sử dụng để yêu cầu trưởng bộ môn cũng như trưởng khoa hỗ trợ đòng ý cho nguyện vọng của bạn. Ngoài ra, trong quá trình học tập, nếu bạn có việc đột xuất phải nghỉ giữa buổi, hãy làm đơn xin phép nghỉ học giữa buổi để gửi lên thầy, cô chủ nhiệm bộ môn nha!

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau don xin xet hoc phan tuong duong

  • đơn xin xét học phần tương đương

  • đơn xét học phần tương đương